Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BED AND BREAKFAST ERBUCA
Beekstraat 15, 6118BE Nieuwstadt,
Telefoonnummer: 046-4115906/0639678180.

 

We heten onze gasten van harte welkom in Erbuca Bed and Breakfast en verzoeken hen zich op de hoogte te stellen van de Algemene Voorwaarden, alsmede van het Huishoudelijk Reglement.

 

ALGEMEEN

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Erbuca Bed and Breakfast, Beekstraat 15, 6118BE Nieuwstadt.   

 

        A.        Definities:
        A.1.     Erbuca B&B; B&B; locatie: termen voor Erbuca Bed and Breakfast.
        A.2.a.  Waar in deze voorwaarden gast(en) is vermeld,  kan ook gelezen worden                                  huurder(s) of gebruiker(s).
        A.2.b.  Gast: Een persoon die bij B&B verblijft en zich als zodanig heeft aangemeld
                    (1) door middel van het contactformulier en/of registratieformulier.
                    (2) telefonisch;
                    (3) in persoon.

                    (4) via internet
       A.2.c . Hoofdgast: de persoon die zich bij Erbuca heeft geregistreerd. De hoofdgast 

                  dient ouder te zijn dan 18 jaar.
                  Hij/zij is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
       A.3.     Beheerder: de persoon die als eigenaar, of namens de eigenaar, de

                  B&B beheert.
       A.4.     Derde(n): iedere rechtspersoon, anders dan de gast, beheerder of eigenaar.
       A.5.a.  Contactformulier: een op de website www.erbuca-bedandbreakfast.nl

                  geplaatste contactmogelijkheid die ertoe leidt te kunnen reserveren bij

                  onze B&B.
       A.5.b.  Registratieformulier: de registratie in het nachtregister van Erbuca Bed and

                  Breakfast bij het inchecken locatie.     
       A.5.c.  Annulering: het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen

                  de daarvoor geldende termijn.


       B.        Voorwaarden:
       B.1.     E.M.F. Kruijssen-Vincken is beheerder/eigenaar van Erbuca Bed and Breakfast. 

                 Beheerder/eigenaar kan zich laten vervangen. Waar in deze voorwaarden

                 beheerder is vermeld, kan ook eigenaar gelezen worden.
       B.2.    Bij het aangaan van de Bed and Breakfast-overeenkomst worden de Algemene

                 Voorwaarden van kracht.
       B.3.    Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
       B.4.    De minimale verblijfsduur bij Erbuca B&B is 1 nacht.
       B.5.    Instructies (Bed and Breakfast betreffend) gegeven door beheerder dienen                             door de gasten te worden opgevolgd.
       B.6.    Onder geen beding mag op de kamers worden gekookt of gerookt.
       B.7.    Bij overtreding van de Algemene Voorwaarden en/of het Huishoudelijk 

                 Reglement of bij ongepast gedrag kan aan gasten met onmiddellijke ingang de                     toegang tot de Bed and Breakfast worden ontzegd, zonder nadere
                 opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfkosten.
       B.8    Bij onderling meningsverschil is de administratie van de beheerder bepalend,

                 tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.
       B.9.    Gasten van Erbuca B&B dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement,

                 dat voor een ieder ter inzage ligt op het het witte serveerwagentje in de hal op de

                 eerste verdieping.

 

       C.      Tarieven
                 De prijs is:
      C.1.a.   inclusief gas, water, elektriciteit, verwarming en BTW.
      C.1.b.   exclusief Toeristenbelasting, de kosten van een annulerings- en 

                  reisverzekering en/of andere kosten.
      C.1.c.   onder voorbehoud van (tussentijdse) prijswijzigingen.
      C.2.     Vermeldingen van prijzen en tarieven zijn vrijblijvend en geschieden onder

                  voorbehoud van kennelijke fouten.
      C.3.a.   De Hoofdgast kan er voor kiezen de totale verblijfskosten in een keer aan

                  Erbuca B&B over te maken. Dit kan ook aangegeven worden op het 

                  contactformulier.
     C.3.b.   De Hoofdgast dient een eventueel openstaand bedrag bij aankomst te voldoen.                   Betaling kan naar keuze contant of per pinbetaling gedaan worden.

 

      D.        Reservering:
      D.1.a.   De overeenkomst van Bed and Breakfast kan mondeling, telefonisch,

                  schriftelijk of per mailbericht worden aangegaan.   
      D.1.b.   Voor reservering worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.
      D.1.c.   Indien u persoonlijk op locatie komt boeken en op de dag zelf blijft

                  overnachten, ontvangt u de factuur ter plaatse en kunt u de betaling per pin of 

                  contant voldoen.

 

     E.          Betaling.
                  De betaling omvat de kosten voor verblijf (overnachting) inclusief gebruik van 

                  de bijbehorende faciliteiten, doch exclusief de toeristen belasting.

                  Bij de betaling wordt onderscheid gemaakt tussen de particuliere overnachting

                  en het zakelijke verblijf.

                  Betaling geschiedt als volgt.
     E.1.a.     Particulier
                  
Verblijfskosten en overige kosten, zoals bijvoorbeeld kosten voor het

                  lunchpakket, dienen op de dag van beeindiging van het verblijf te worden

                  voldaan. Dit kan gebeuren op de volgende wijze:
                  a. contant;
                  b. via pinbetaling.

     E.1.b.    Zakelijk
                  
Bij een zakelijke boeking kan gekozen worden voor de volgende mogelijkheden:
                  a. contant. Het afrekenen geschiedt op de laatste dag van het verblijf en omvat

                  de verblijfskosten alsmede de overige kosten, zoals gebruikte drankjes in de

                  middag-/avonduren uit de minibar,een lunchpakket etc.
                  b. via pinbetaling. Het afrekenen geschiedt op de laatste dag van het verblijf en                      omvat de verblijfskosten alsmede de overige kosten, zoals gebruikte drankjes in

                  de middag-/avonduren uit de minibar, een lunchpakket etc. 
                  c. factuur toegezonden aan het bedrijf. Betaling hiervan geschiedt door

                  toezending van de factuur aan het bedrijf en is exclusief de administratie kosten.
                  Deze factuur dient binnen acht dagen te worden voldaan onder vermelding van                    naam van de gast(en), aankomstdatum en factuurnummer. Het bedrag dient te                      worden overgemaakt op rekeningnummer: NL66RABO0308319478 t.n.v. Erbuca

                  Bed and Breakfast te Nieuwstadt.
 

          F.        Annulering.
          F.1.     Bij onverhoopt niet in staat zijn tot nakoming van de Bed and Breakfast

                    overeenkomst, dient daarvan zo spoedig mogelijk melding gemaakt te

                    worden bij de beheerder, opdat de vrijgevallen B&B kamer(s) alsnog
                    aan derden kan/kunnen  worden aangeboden.
         F.2.      Bij annulering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder.

                     Deze vergoeding bestaat uit
                     I     Bij annulering minder dan vier weken, maar meer dan twee weken

                           voor geboekte aankomstdatum:
                           25% van de overeengekomen prijs.
                     II    Bij annulering minder dan 14 dagen, maar meer dan 1 dag voor

                           geboekte aankomstdatum:
                           50% van de overeengekomen prijs.
                     III   Bij annulering op de dag van aankomst of de dag ervoor: 100% van

                           de overeengekomen prijs.
                     IV  Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
                           Annuleringskosten bent u ook verschuldigd wanneer u niet komt opdagen

                           (No Show). 
         F.3.      Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag

                     (indien van toepassing), dient de annulering schriftelijk (per post of mailbericht)

                     te worden gemeld aan Erbuca Bed and Breakfast.
   

         NB: De beheerder houdt zich het recht voor de reservering zonder opgaaf van

                redenen in te trekken onder retournering aan de hoofdgast van het reeds

                betaalde bedrag.

 

        G.       Aansprakelijkheid.
        G.1.    Erbuca B&B kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door de gast of door 

                  derden ten gevolge van het verblijf in de accommodatie geleden schade.

                  De gast vrijwaart Erbuca tegen aanspraken dienaangaande.
       G.2.     Erbuca bed and Breakfast kan niet aansprakelijk gesteld worden voor

                   persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf bij Erbuca.
       G.3.     De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie

                   zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen, internet en

                   technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of
                   wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B of overlast door muziek buiten

                   de B&B.
        G.4.    Beschadigingen en vermissing van roerende en onroerende zaken van

                   beheerder dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en vergoed.
        G.5.    Erbuca is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen v

                   van de gasten.
                   Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten
        G.6.    Voortvloeiende kosten uit verlies van sleutels van de B&B, worden bij de gasten

                   in rekening gebracht.        
        G.7.    Erbuca B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is

                  te wijten aan grove schuld of nalatigheid van Erbuca.   
        G.8.    Onverminderd het bepaalde in G.1 en G.2. is de aansprakelijkheid van Erbuca

                   B&B, indien en voor zover Erbuca uit enige hoofde ter zake van de

                   Algemene Voorwaarden en  het Huishoudelijk Reglement  in rechte

                   aansprakelijk wordt gehouden, steeds beperkt tot de directe schade en is elke

                   vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van Erbuca is voorts

                   steeds beperkt tot het maximum bedrag dat de verzekeraar van Erbuca B&B in

                   voorkomend geval zal uitkeren.

 

        H.       Schade.
        H.1.    Gasten dienen zich naar behoren te gedragen en van de accommodatie

                   van Erbuca B&B gebruik te maken overeenkomstig de door 

                   eigenaar/beheerder verstrekte gebruiksinstructies.
        H.2.    De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem/haar of zijn

                   medegasten aan de B&B accommodatie
                   of daarin/daaraan/daarop aanwezige zaken toegebrachte schade.
        H.3.    Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de

                  beheerder gemeld te worden.Dit kan in de avond of nacht via de bel die te

                  vinden is op de deur van de eetzaal.
                  Reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de

                  eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.    

 

        I.         Klachten.
        I.1.       Iedere gast is gerechtigd zijn grieven door middel van een klacht voor te leggen

                   aan Erbuca B&B. Door of namens Erbuca dient een klacht adequaat en

                   met bekwame spoed in behandeling genomen te worden. Dit dient zodanig

                   te gebeuren, dat de klachtafhandeling geschiedt met in achtneming van de

                   normen voor redelijkheid en billijkheid.

 

       J.         Overmacht.
       J.1.a.   Bij situaties van overmacht, zowel van tijdelijke als van blijvende aard, is

                  Erbuca B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of

                  op te schorten, zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of           

                  schadevergoeding kan doen gelden.
       J.1.b.   Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan:

                   oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in

                   het verkeer of bij transport, maatregelen van overheidswege,
                   schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle buitengewone

                   weersomstandigheden , overlijden van de eigenaar of naaste familieleden e.d.
        J.1.c.  Van overmacht is tevens sprake in situaties waarbij gehele of 

                  gedeeltelijke nakoming van de Bed and Breakfast overeenkomst naar

                  redelijkheid en billijkheid niet van Erbuca B&B kan worden gevergd. 

 

        K.       Privacy.
        K.1.     Erbuca B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden

                   persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet aan derden ter

                   beschikking stellen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon

                   waartoe de gegevens behoren.

          

         L.        Discrepantie.
         L.1.     In de met grote zorg en te goeder trouw samengestelde website 

                    www.Erbuca-bedandbreakfast.nl en/of andere aanmeldsites ( zoals b.v.

                    Booking.com, AirBNB,enz.) kunnen mogelijk verschillen optreden

                    tussen actuele situaties op locatie ten tijde van het bezoek van de gasten

                    en de gepresenteerde tekst en/of foto’s op de website.
                    De websites vermeldingen geschieden steeds onder voorbehoud van

                    tussentijdse aanpassingen. Aan dergelijke verschillen kunnen door de gasten

                    geen rechten worden ontleend. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar of

                    andere websites gebonden.

 

         M.       Slotbepaling.
         M.1.    Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders is bepaald, is op

                    onderhavige voorwaarden uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
                    Niet-Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de

                    Algemene Voorwaarden.

         M.2.   Alle geschillen voortvloeiend uit het Huishoudelijk Reglement of de

                   Algemene Voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de

                   bevoegde rechter in Nederland. Voor zover de regels van het internationale
                   privaatrecht niet anders bepalen.

         M.3.   Geen van partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden

                   overdragen, voor zover in onderhavige voorwaarden niet anders is bepaald.        

         M.4.   Indien en voor zover enige bepaling in het Huishoudelijk Reglement en

                   de Algemene Voorwaarden nietig mocht blijken, blijven overige voorwaarden

                   in stand en wordt het nietige artikel aldus te zijn geconverteerd dat het

                   in overeenstemming wordt gebracht met de kennelijke bedoelingen van

                   partijen.